Beste UVV’ers en donateurs,

Voor jullie ligt de laatste UVV Nieuwsbrief van dit jaar met informatie over zaken die de UVV betreffen. Wanneer er van jullie kant vragen of opmerkingen zijn over de onderstaande punten, dan graag contact met één van de bestuursleden. Wij zijn graag bereid om een nadere toelichting te geven.

  1. Het laatste optreden van het koor Herfstklanken

    (foto Kees van den Heuvel).

Op maandag 19 december jl. had het koor Herfstklanken haar laatste optreden. In een volgepakte zaal van St. Jozef verzorgde het koor een kerstsamenzang met de bewoners. Aangevuld met bestuursleden zong het koor een reeks van bekende kerstliederen. Veelal meegezongen door de aanwezigen. Na afloop sprak Bert de Graaf het koor toe en gaf aan dat het koor meer was dan alleen het samen zingen. Het was een ontmoetingsplek waar lief en leed werd gedeeld. Hij eindigde zijn toespraakje met dank voor hun jarenlange toewijding en trouw aan het koor Herfstklanken. Tenslotte kreeg elk koorlid en de dirigent nog een klein presentje uit zijn handen.

2. Toch ook weer een nieuwe fietsactiviteit bij UVV
Werd er afscheid genomen van de leden van het koor Herfstklanken tegelijkertijd kunnen we gelukkig ook weer nieuwe deelnemers voor de activiteit Recreatief Fietsen verwelkomen. Het betreft een aantal deelnemers die tijdens de laatste Fietsvierdaagse op hun driewieler deelnamen aan de route van 30 km. Zij willen graag onder de organisatorische vlag van UVV fietsen. In januari a.s. zal gekeken worden of er een combinatie met de tweewielers is te maken.

3. UVV op Seniorenbeurs in Nijkerk
Op vrijdag 3 maart 2023 vindt er in Hart van Holland weer een Seniorenbeurs plaats. De Seniorenbeurs is een initiatief van de gemeente Nijkerk en de organisatie van deze beurs is in handen gelegd van Sigma. Als UVV maken wij samen met PCOB, Nijkerk Sportief en Gezond en Bibliotheek Nijkerk deel uit van een klankbordgroep en zijn op deze wijze nauw betrokken bij de voorbereidingen. De beurs heeft als doel 55+ers uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken te laten kennismaken met het werk van plaatselijke organisaties actief op het vlak van wonen, zorg, welzijn, vitaliteit, zingeving, vrije tijd, financiële ondersteuning en belangenbehartiging voor senioren. UVV zal met een stand vertegenwoordigd zijn en grijpt de gelegenheid aan om daar in volle breedte met haar activiteiten en diensten zich te presenteren aan de daar komende 55+ers. Zowel Koersbal als Line dance zal die middag een demonstratie geven om daarmee mogelijk nieuwe deelnemers te trekken.

4. Verhoging tarieven voor deelnemers in 2023
Hoewel UVV de afgelopen paar jaar de tarieven gelijk wist te houden voor haar activiteiten en diensten ontkomen wij er volgend jaar niet aan om toch een tariefsverhoging door te voeren. Ook UVV wordt geconfronteerd met stijgende prijzen. In haar laatste bestuursvergadering op 14 december jl. heeft het bestuur de tarieven voor 2023 als volgt vastgesteld:
– Deelname activiteiten € 4,75 wordt € 5,75 op maandbasis
– Deelname activiteiten € 9,75 wordt € 11,75 op maandbasis

5. Vooraankondiging Scoot Event op 24 april 2023
Op 24 april 2023 wordt er weer een Scoot Event georganiseerd door UVV in samenwerking met de gemeente, Veilig Verkeer Nederland, Meyra, Medipoint en de gemeente Nijkerk. Plaats van handeling is het UVV-gebouw aan de Frieswijkstraat en het Plein. Uitgangspunt van dit Scoot Event is dat de deelnemers meer vertrouwen krijgen in het gebruik van hun scootmobiel. Het Scoot Event bestaat uit twee delen: een theoretisch deel, waarin ingegaan wordt op de verkeers- en gedragsregels en het herkennen van verkeersonveilige situaties en een praktisch deel, waarin de vaardigheid met het rijden met een scootmobiel voorop staat. De komende maanden verschijnt er meer informatie over dit Scoot Event en de wijze van aanmelding.

6. Blijvende oproep voor het aanleveren van je e-mailadres aan het Secretariaat
Bijgaand wederom de oproep om je e-mailadres, voor zover nog niet gedaan, aan te leveren bij het Secretariaat. Het scheelt het Secretariaat veel werk, maakt de communicatie binnen UVV gemakkelijker en spaart de nodige postzegels en papier uit. Graag de medewerking van iedereen.
NB. Met ingang van volgend jaar zal de nieuwsbrief enkel nog digitaal worden toegezonden en niet meer post. Voor degenen die (nog) geen emailadres hebben, worden extra exemplaren op de leestafel bij UVV gelegd.

7. Geen UVV-activiteiten in de kerstvakantie, wel beperkt open
In de kerstvakantie, lopend van maandag 26 december 2022 tot en met vrijdag 6 januari 2023, vinden er geen activiteiten plaats. De diensten UVV Vervoersservice (beperkt) en Telefooncirkel gaan wel door. Wel is het UVV gebouw ’s ochtends in die periode open voor een kopje koffie en een praatje. Vanaf maandag 9 januari 2023 starten alle activiteiten weer op.    

8. Nieuwjaarsreceptie op 4 januari 2023
Na enkele jaren vanwege corona geen nieuwjaarsreceptie te hebben kunnen houden, pakt UVV de traditie weer op om woensdag 4 januari a.s. een nieuwjaarsreceptie voor UVV’ers en haar relaties te houden. Een feestelijk begin van het nieuwe jaar. De inloop in de Tuinzaal is om 19.00u en de receptie is van 19.30u – 21.30u. Van harte welkom!

 

We wensen eenieder prettige feestdagen en een voorspoedig 2023.
Met vriendelijke groet

Bert de Graaf, Jan van Unen, Bertus Rakhorst, Patricia van Loozen, Jaap Deinum